Uncategorized

Over and out

Malaysia blev faktiskt vårt sista gemensamma resmål på denna nästan fyra månader långa tur. Medan Vickan åkt vidare till Filippinerna och mött upp sin familj där, har Kristin valt att åka tillbaka hem till Sverige för att överraska familjen lagom till jul. 

Vi tänkte att det kan vara roligt med en liten sammanfattning kanske, där vi listar en del iakttagelser vi gjort på vägen. Vi har ju trots allt hunnit med sju länder under dessa nästan fyra månader. Vi har sett stad och strand, billigt och dyrt (eller allt är ju relativt..), stort och smått. Vissa platser som vi har besökt har överraskat åt det positiva hållet medan andra har blivit platser vi troligen inte kommer återvända till. 

INDONESIEN:
Här stannade vi i nästan två månader och besökte Sumatra, Java, Bali, Gili Trawangan och Flores. Så underbart land! Maten är fantastisk, människorna och attityden likaså och det är billigt deluxe. Här finns också en stor variation på natur och djurliv, beroende på vilken ö man befinner sig på. Favoriten är Bali, även om också till exempel Gili Trawangan för evigt kommer betyda något extra för oss, eftersom vi tog våra dykcertifikat där. 

SINGAPORE:
Läcker stad med mycket att se och göra. Den är ganska dyr jämfört med andra städer i sydostasien, men ok ändå. Här minns vi nog allra bäst när vi besökte takbaren på Marina Bay Sands och fick blicka ut över ett vackert, nattupplyst Singapore från 57:e våningen.

VIETNAM:
Vårt andra besök i Vietnam gav oss tyvärr inget bättre intryck än från första gången vi var här. Även om vi besökte vackra platser som Halongbukten och Sapa är detta land ingen favorit. Ärligt talat upplever vi inte människorna som särskilt trevliga, vare sig mot varandra eller mot besökande, och det känns väldigt hektiskt och smutsigt hela tiden. Deras äggkaffe är dock en riktig hit! 

MYANMAR:
Detta är ett land som ännu inte är särskilt exponerat för turism, även om vissa turistmål naturligtvis lockar till sig stora massor. Bagan är en stad som verkligen imponerade på oss, med alla sina tempel och pagodor. I likhet med Vietnam är här ganska stökigt och smutsigt, men skillnaderna är stora mellan städerna. Vill man resa till ett extremt billigt land – this is it! Tyvärr såg vi björnar i bur här och ett stort antal stackars elefanter för elefantridning. Just utnyttjandet av djur i underhållningssyfte är ett växande problem i landet, i takt med ökad turism, och vi kan bara hjärtligt be er – om ni åker hit, snälla var en djurvänlig turist. 

KAMBODJA:
Här blev Siem Reap en trevlig överraskning och öarna Koh Rong och Koh Rong Sanloem var verkligen som balsam för själen. Ingen av öarna är ännu särskilt exponerade för turism och det var skönt att besöka platser som ännu ”klarat” sig. Dock upplevde vi Kambodja som ganska dyrt. Här handlar man främst med US dollar och då rundas det gärna upp i tid och otid.

THAILAND:
Både ris och ros till detta superpopulära resmål. Vissa öar som vi har besökt har tagit oss med häpnad medan Koh Lanta faktiskt blev en riktig besvikelse. Vad som överraskade oss positivt var dock hur rena turistdestinationerna har blivit. En del drastiska beslut har verkligen gett resultat. Detta blev det andra landet som vi upplevde som ett dyrt land, i jämförelse med de andra, men allt är ju relativt som sagt.

MALAYSIA:
Överlag ett väldigt rent och ordnat land och befolkningen är verkligen jätteduktig på engelska. Langkawi blev en positiv överraskning från de inte så smickrande kommentarer vi hört om ön innan, George Town var en riktig hit och Kuala Lumpur var en härlig stad med allt en stad ska ha. 

Detta är alltså vårt sista inlägg för denna gång. Vi har fått vara med om en helt otrolig resa som vi kan tänka tillbaka på med glädje. Allt fantastiskt vi har fått se och alla trevliga människor vi mött – ett minne för livet!

Dock slutar inte vårt bloggande :). Vid nästa gemensamma resa dyker vi upp här igen och vi kommer även blogga var för sig när vi ger oss iväg på eget håll. Ni följer våra individuella resor genom att kika in här och välja fliken med respektive namn, eller så klickar ni in er på:

mappingtheworld.se/kristin
mappingtheworld.se/victoria 

Stort tack för att ni följt oss här. Vi ses snart igen!
Kram

In English: Malaysia was actually our final common destination on this nearly four-months trip. While Vickan continued to the Philippines and met up with her family there, Kristin chose  to go back home to Sweden to surprise her family just in time for Christmas. 

We thought it might be fun with a little summary, where we list some observations we made along the way. After all, we have visited seven countries during these almost four months. We have seen cities and beaches, cheap and expensive (or, everything is relative..), big as well as small. Some places have surprised us in a positive way, while others have become places we are unlikely to return to. 

INDONESIA:
Here we stayed for almost two months and we visited Sumatra, Java, Bali, Gili Trawangan and Flores. Such a wonderful country! The food is amazing, and so are the people and the attitude, and it is very cheap. There is also a great variation of nature and wildlife here, depending on which island you go to. Our favorite is Bali, although for example Gili Trawangan forever will mean something extra to us since, we took our diving certificates there. 

SINGAPORE:
Great city with lots to see and do. It is quite expensive compared to other cities in Southeast Asia, but ok anyway. What we remember the most from here is probably when we visited the Marina Bay Sands rooftop bar and looked out over a beautiful, night-lit Singapore from the 57th floor. 

VIETNAM:
This was our second visit to Vietnam and unfortunately it did not give us a better impression than last time. Although we visited beautiful places like the Halong Bay and Sapa, this country is not a favorite. Honestly we do not think the people as particularly pleasant, either against each other or against visitors, and it feels very hectic all the time and dirty everywhere. However, their egg coffee is a real hit!

MYANMAR:
This is a country that is not yet particularly exposed to tourism, although some tourist destinations attract large crowds. Bagan is a city that impressed us, with all its temples and pagodas. Like Vietnam, here is quite dirty and messy, but the differences are big between cities. If you want to go to an extremely cheap country – this is it! Unfortunately we saw bears in cages here and a large number of elephants used for elephant riding. The use of animals for entertainment purposes is a growing problem in the country, due to increased tourism, and we can only sincerely ask you to please, be an animal-friendly tourist if you go here. 

CAMBODIA:
Here, Siem Reap was a pleasant surprise, and the islands of Koh Rong and Koh Rong Sanloem were really like balm for the soul. None of the islands are yet particularly exposed to tourism and it was nice to visit places that have still ”survived” from it. However, we thought Cambodia was quite expensive. You mainly use US dollars here and prices are always rounded up to an even dollar. 

THAILAND:
We have both good and bad things to say about this super popular destination. Some islands we visited have taken us in amazement, while Koh Lanta actually became a real disappointment. However, we got positively surprised about how clean the typical tourist destinations have become. Some drastic decisions have really given results. This became the second country we experienced as an expensive country compared to the others, but everything is relatively as said.

MALAYSIA:
Overall a very clean and orderly country and the people speak really good English. Langkawi was a positive surprise from the not so flattering comments we had heard about the island beforehand, George Town was a real hit and Kuala Lumpur was a lovely city with everything a city should have.

So, this is our last post for this time. We have done a truly incredible trip that we can think of with joy. Everything fantastic we have seen and all the nice people we have met – a memory for life!

However, our blogging do not stop :). We will be back on the next joint trip, and we will also blog separately when we set off on our own. You follow our individual trips by selecting the tab with our respective names in this blog, or by looking at our separate pages directly:

mappingtheworld.se/kristin
mappingtheworld.se/victoria 

Many thanks for following us here. See you again soon! 
Big hug

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply